หน้าหลัก    โฆษณาฟรี     e-Store    world_time       จองโรงแรม     
ทำบัตรประชาชน  ย้ายสำมโนครัว  ค้นข้อมูลธุรกิจ   ทำพาสปอร์ต  ภาษีออนไลน์ ปัญหากฏหมาย  ซื้อ-ขายรถยนต์  สมัครงาน  จองโรงแรมราคาพิเศษ     ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ   ตัวอย่างภาพยนต์-ทีวี   ดูฟรีทีวี

Copyright (c) 2008.  Infoangel.net.  All Rights Reserved.  Disclaimer
แหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อคุณ
Bangkok Time                             การแจ้งย้ายที่อยู่มี 2 วิธี คือ

1. การแจ้งย้ายที่อยู่แบบปกติ คือ การไปแจ้งย้ายออก สำนักทะเบียนที่ผู้ย้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียน  บ้านแล้วนำไปแจ้งย้ายที่อยู่ที่ได้ รับ ไปแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายที่อยู่ มีวิธีการ ดังนี้

      1.1
แจ้งย้ายออก โดยให้เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปดำเนินการที่สำนักทะเบียนที่ผู้จะย้ายออกมีชื่ออยู่
           
หลักฐานที่ใช้
            -
บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
            -
สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
            -
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน)
            -
หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน (กรณีผู้ได้รับมอบหมายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับเจ้าบ้าน)

       1.2.
แจ้งย้ายเข้า โดยให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการที่สำนักทะเบียนที่ผู้จะย้ายเข้าในบ้านนั้นตั้งอยู่
               หลักฐานที่ใช้
            -
บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
            -
สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
            -
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน)
            -
หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน (กรณีผู้ได้รับมอบหมายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับเจ้าบ้าน)
            -
ใบแจ้งย้ายที่อยู่

2. แจ้งย้ายปลายทาง โดยให้ผู้จะย้ายไปแจ้งย้ายด้วยตนเอง สำนักทะเบียนที่ผู้จะย้ายเข้าในบ้านนั้นตั้งอยู่ โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายออกที่มีชื่ออยู่
            
หลักฐานที่ใช้
            -
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย
            -
สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
            -
บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
            -
หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
      อนึ่ง การแจ้งย้ายปลายทางระหว่างสำนักทะเบียนที่เชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์    (ON-LINE) แล้ว สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว

     สำหรับการย้ายปลายทาง ในกรณีย้ายเข้าบ้าน/คอนโดใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมา ต้องนำหลักฐานเหล่านี้ไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
          1.
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ซื้อบ้าน)
          2.
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (บ้านหลังใหม่)
          3.
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน เป็นต้น ของบ้านหลังนั้น